Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

29%

Beskrivning
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Behandlar symtom vid godartad prostataförstoring som täta och nattliga urinträngningar. Behandlingen förbättras gradvis under tre månader. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Växtbaserat läkemedel för behandling av symtom vid godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Vuxna och äldre män. Innehåller ej gluten och laktos. Kontakta läkare innan du börjar ta Cernitol Novum för att inte missa en bakomliggande allvarlig sjukdom.

EAN: 07310591578318

Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Prostatabesvär
Receptfria läkemedel

Innehåll
120 mg torrt extrakt av råpollen från råg, timotej och majs, 6 mg tjockt extrakt av råpollen från råg, timotej och majs. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, kroskarmellosnatrium, kiseldioxid, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk.

Instruktioner
Förvaras i originalförpackningen.

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Cernitol Novum

filmdragerade tabletter
Extrakt av pollen från råg, timotej och majs

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 6 månader.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cernitol Novum är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol Novum
3. Hur du använder Cernitol Novum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cernitol Novum ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cernitol Novum är och vad det används för

Cernitol Novum är ett växtbaserat läkemedel för behandling av symtom vid godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol Novum

Använd inte Cernitol Novum

 • om du är allergisk (överkänslig) mot extrakt av pollen från råg, timotej eller majs, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Kontakta läkare innan du börjar ta Cernitol Novum för att utesluta en bakomliggande, allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).

 • Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader, ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.

 • Om du behöver genomföra ett blodtest som heter ”PSA”, är det viktigt att du berättar för doktorn eller sjuksköterskan att du använder Cernitol Novum, eftersom resultatet av testet kan påverkas.

Barn och ungdomar

Det finns inget användningsområde för Cernitol Novum hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Cernitol Novum

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Cernitol Novum med mat, dryck och alkohol

Eventuella effekter av intag av mat, dryck eller alkohol tillsammans med Cernitol Novum har inte studerats.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inget användningsområde för Cernitol Novum hos kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på manlig fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Cernitol Novum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cernitol Novum

Använd alltid Cernitol Novum exakt enligt anvisningarna i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkarens, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vuxna och äldre män: Rekommenderad dos är 1 filmdragerad tablett 3 gånger dagligen. Tabletten ska sväljas hel med vätska.

Effekten av Cernitol Novum uppnås gradvis och det kan ta upp till tre månader innan full effekt uppnås. Behandlingen ska sedan fortsätta för att behålla effekten.

Det finns inget användningsområde för Cernitol Novum hos kvinnor, barn eller ungdomar.

Om du tagit för stor mängd av Cernitol Novum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Cernitol Novum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Cernitol Novum orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta fall av illamående, diarré samt överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Cernitol Novum ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i 1 filmdragerad tablett är:

40 mg torrt extrakt av torkat råpollen från Secale cereale L. (råg), Phleum pratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) i förhållandena 30:1,5:1.

Extraktionsmedel: vatten:aceton:natriumlaurilsulfat (96:4:0,022 m/m/m).

6,6 mg tjockt extrakt av torkat råpollen från Secale cereale L. (råg), Phleum pratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) i förhållandena 30:1,5:1.

Första extraktionsmedlet: vatten:aceton:natriumlaurilsulfat (96:4:0,022 m/m/m). 
Andra extraktionsmedlet: aceton.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, kroskarmellosnatrium, kiseldioxid, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cernitol Novum tabletter är vita, ovala, filmdragerade tabletter.

Cernitol Novum tabletter förpackas i plastburkar med 150 eller 300 tabletter i varje.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AB Cernelle

Höganäsvägen 365

SE-262 94 Ängelholm

E-mail: info@cernelle.se


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Frankrike: CERNITOL 47 mg, comprimé pelliculé

Sverige: Cernitol Novum

Österrike: CERNITOL NOVUM filmtabletten


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-20.
Recensioner av Cernitol Novum 47mg 150 St   
Bli den förste att skriva en recension av Cernitol Novum 47mg 150 St!

   Skriv recension

Köp dina billiga Cernitol Novum 47mg 150 St hos Netlens.se!
Cernitol Novum 47mg 150 St

 Läkemedel 

Ord. pris 578Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
409Kr
409Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2023 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt