Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

29%

Beskrivning
Receptfritt lÀkemedel. AnvÀnds för lindring av symtom vid mÄttligt till svÄrt torra ögon. LÀs alltid bipacksedel innan anvÀndning.

Behandling vid torra eller lÀtt irriterade ögon. Utan konserveringsmedel för kÀnsliga ögon.

EAN: 07046263743554

LÀkemedel. LÀs alltid bipacksedeln innan anvÀndning.

Kategorier:

Röda & irriterade ögon
Torra ögon
Ögon och öron
Receptfria lÀkemedel

InnehÄll
Aktiva: dextran 70 1,0mg och hypromellos 3,0mg per ml. HjÀlpÀmnen: natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, zinkklorid, natriumbikarbonat, koldioxid, renat vatten

Instruktioner
Förvaras i rumstemperatur

--------------------------------------------------
Bipacksedel frÄn FASS

KĂ€lla: Fass.se

Bipacksedel: Information till anvÀndaren

Bion Tears

1 mg/ml + 3 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehÄllare
dextran 70/hypromellos

 

LÀs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar anvÀnda detta lÀkemedel. Den innehÄller information som Àr viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva lĂ€sa den igen.

 • VĂ€nd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller rĂ„d.

 • Om du fĂ„r biverkningar, tala med lĂ€kare eller apotekspersonal. Detta gĂ€ller Ă€ven eventuella biverkningar som inte nĂ€mns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du mĂ„ste tala med lĂ€kare om du inte mĂ„r bĂ€ttre eller om du mĂ„r sĂ€mre efter tre dygn.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bion Tears Àr och vad det anvÀnds för
2. Vad du behöver veta innan du anvÀnder Bion Tears
3. Hur du anvÀnder Bion Tears
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bion Tears ska förvaras
6. Förpackningens innehÄll och övriga upplysningar

1. Vad Bion Tears Àr och vad det anvÀnds för

Bion Tears innehÄller de aktiva substanserna dextran 70 och hypromellos.

Ögondroppar, endosbehĂ„llare. Bion Tears tillhör tĂ„rersĂ€ttningsmedlen.

Bion Tears anvÀnds för lindring av symtom vid lindrigt till svÄrt torra ögon.

Dextran 70 och hypromellos som finns i Bion Tears kan ocksÄ vara godkÀnda för att behandla andra sjukdomar som inte nÀmns i denna bipacksedel. FrÄga lÀkare, apotekspersonal eller annan hÀlso- och sjukvÄrdspersonal om du har ytterligare frÄgor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du anvÀnder Bion Tears

AnvÀnd inte Bion Tears

 • om du Ă€r allergisk mot dextran 70 eller hypromellos eller nĂ„got annat innehĂ„llsĂ€mne i detta lĂ€kemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med lÀkare eller apotekspersonal innan du anvÀnder Bion Tears.

Om du fÄr huvudvÀrk, smÀrta i ögat, synförÀndringar, irritation i ögonen, kvarstÄende rodnad i ögat eller om symtomen förvÀrras eller kvarstÄr i mer Àn 3 dygn ska du avbryta anvÀndningen och kontakta lÀkare.

AnvÀnd inte Bion Tears om du ser att lösningen Àndrat fÀrg eller blivit grumlig.

Andra lÀkemedel och Bion Tears

Tala om för lÀkare eller apotekspersonal om du anvÀnder, nyligen har anvÀnt eller kan tÀnkas anvÀnda andra lÀkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Bion Tears kan anvÀndas under graviditet och amning och förvÀntas inte ha nÄgon effekt pÄ fertilitet.

KörförmÄga och anvÀndning av maskiner

Om dimsyn eller andra synstörningar uppstÄr efter att du anvÀnt Bion Tears, ska du vÀnta med att köra bil och anvÀnda maskiner tills synen klarnar igen.

Du Àr sjÀlv ansvarig för att bedöma om du Àr i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som krÀver skÀrpt uppmÀrksamhet. En av faktorerna som kan pÄverka din förmÄga i dessa avseenden Àr anvÀndning av lÀkemedel pÄ grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. LÀs dÀrför all information i denna bipacksedel för vÀgledning. Diskutera med lÀkare eller apotekspersonal om du Àr osÀker.


3. Hur du anvÀnder Bion Tears

AnvÀnd alltid detta lÀkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar frÄn lÀkare eller apotekspersonal. RÄdfrÄga lÀkare eller apotekspersonal om du Àr osÀker.

Rekommenderad dos Àr

Vuxna och Àldre

1–2 droppar tillföres i det pĂ„verkade ögat 3–4 gĂ„nger dagligen sĂ„vida inte lĂ€kare ordinerat annorlunda.

Ögondropparna kan anvĂ€ndas tillsammans med kontaktlinser.

Om du upplever att effekten av Bion Tears Àr för stark eller för svag, vÀnd dig till din lÀkare eller apotekspersonal.

AnvÀnd endast Bion Tears för att droppa i ögonen.

SÄ hÀr anvÀnder du Bion Tears pÄ rÀtt sÀtt

1.bild1

2. 2

3. 3

 1. TvÀtta hÀnderna och sÀtt dig framför en spegel.

 2. Öppna foliepĂ„sen och ta ut remsan med 4 behĂ„llare.

 3. HÄll remsan med den lÄnga, plana Ànden överst och dra loss en behÄllare genom att dra den mot dig medan du hÄller stadigt i de andra. Du mÄste vrida loss den frÄn sammanfogningen med de andra (bild 1).

 4. BehÄll en behÄllare och lÀgg tillbaka de andra i foliepÄsen.

 5. HÄll den lÄnga, plana delen av behÄllaren mellan tummen och pekfingret och öppna den genom att vrida av den andra Ànden (bild 2).

 6. Luta huvudet bakĂ„t. Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger, tills det bildas en ”ficka” mellan det undre ögonlocket och ögat. HĂ€r ska droppen placeras.

 7. HÄll behÄllaren mellan tummen och pekfingret med den öppna Ànden nedÄt.

 8. HÄll behÄllarens spets nÀra ögat. AnvÀnd en spegel om det underlÀttar.

 9. Undvik att röra vid ögat eller ögonlocket, omgivande omrÄden eller nÄgot annat med behÄllarens spets. Det kan förorena ögondropparna.

 10. KlÀm försiktigt pÄ behÄllaren för att frigöra en droppe Bion Tears i taget (bild 3).

 11. Om du anvĂ€nder Bion Tears i bĂ„da ögonen upprepar du steg 6–10 för det andra ögat med samma behĂ„llare.

 12. Kasta behÄllaren inklusive överbliven lösning omedelbart efter anvÀndning.

Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.

Om du anvĂ€nder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vĂ€nta i minst 5 minuter mellan varje preparat. Ögonsalvor ska anvĂ€ndas sist.

Om du anvÀnt för stor mÀngd av Bion Tears

En för stor dos av Bion Tears kan spolas ur ögat med ljummet kranvatten.

Om du fÄtt i dig för stor mÀngd lÀkemedel eller om t.ex. ett barn fÄtt i sig lÀkemedlet av misstag kontakta lÀkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rÄdgivning.

Om du har glömt att anvÀnda Bion Tears

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den sÄ snart du kommer ihÄg det. Om det nÀstan Àr dags för nÀsta dos kan du hoppa över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frÄgor om detta lÀkemedel, kontakta lÀkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla lÀkemedel kan detta lÀkemedelorsaka biverkningar, men alla anvÀndare behöver inte fÄ dem.

Följande biverkningar har setts med Bion Tears:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler Àn 1 av 10 anvÀndare)

Effekter i ögat: dimsyn.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 anvÀndare)

Effekter i ögat: torra ögon, ögonlocksstörning, onormal kÀnsla eller kÀnsla av frÀmmande kropp i ögat, obehag i ögonen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 anvÀndare)

Effekter i ögat: klÄda i ögat, ögonirritation eller rött öga.

AllmÀnna biverkningar: huvudvÀrk.

Har rapporterats (förekommer hos ett okÀnt antal anvÀndare)

Effekter i ögat: rodnad i ögonlocket, smÀrta eller svullnad i ögat, flytning frÄn ögat, skorpbildning pÄ ögonlocken, ökat tÄrflöde.

AllmÀnna biverkningar: allergi (överkÀnslighet).

Rapportering av biverkningar

Om du fÄr biverkningar, tala med lÀkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gÀller Àven eventuella biverkningar som inte nÀmns i denna information. Du kan ocksÄ rapportera eventuella biverkningar direkt till LÀkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om lÀkemedels sÀkerhet.

Postadress: LĂ€kemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bion Tears ska förvaras

Förvara detta lÀkemedel utom syn- och rÀckhÄll för barn.

AnvĂ€nds före utgĂ„ngsdatum som anges pĂ„ kartongen efter ”EXP:”. UtgĂ„ngsdatumet Ă€r den sista dagen i angiven mĂ„nad.

Kassera endosbehÄllaren omedelbart efter anvÀndning.

OanvÀnda endosbehÄllare mÄste kasseras 4 dagar efter öppnandet av foliepÄsen.

Inga sÀrskilda förvaringsanvisningar.

LÀkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushÄllsavfall. FrÄga apotekspersonalen hur man kastar lÀkemedel som inte lÀngre anvÀnds. Dessa ÄtgÀrder Àr till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehÄll och övriga upplysningar

InnehÄllsdeklaration

 • De aktiva substanserna Ă€r dextran 70 och hypromellos. 1 ml lösning innehĂ„ller 1 mg dextran 70 och 3,0 mg hypromellos.

 • Övriga hjĂ€lpĂ€mnen Ă€r natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, zinkklorid, natriumbikarbonat, koldioxid (för pH-justering) och renat vatten.

LÀkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bion Tears Àr en klar, fÀrglös lösning som tillhandahÄlls i en endosbehÄllare med 0,4 ml.

4 endosbehÄllare förpackas i en foliepÄse.

Förpackningsstorlek: 28 x 0,4 ml.

Innehavare av godkÀnnande för försÀljning

Alcon Nordic A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien


Denna bipacksedel Àndrades senast

2018-09-01
Recensioner av Bion Tears EndosbehĂ„llare 28x0,4   
Bli den förste att skriva en recension av Bion Tears EndosbehĂ„llare 28x0,4!

   Skriv recension

Köp dina billiga Bion Tears EndosbehĂ„llare 28x0,4 hos Netlens.se!
Bion Tears EndosbehÄllare 28x0,4

 Läkemedel 

Ord. pris 182Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
129Kr
129Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt pć beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ćngrar dig eller vill reklamera sć stćr vi för returkostnaden.

Vćra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2024 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt