Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

29%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Vectatone hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Tiden för läkning, smärta och påvisbart virus förkortas med upp till ett dygn. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046261497701

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Munsår
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Vectatone

1 % kräm
penciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vectatone är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vectatone
3. Hur du använder Vectatone
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vectatone ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vectatone är och vad det används för

Vectatone kräm är en beige till ljusbrun kräm som används vid behandling av munsår (herpes labialis) förorsakat av Herpes simplex. Krämen ska smörjas på så snart som möjligt efter symtomdebut, när det börjar ”pirra” i läppen och/eller när knottror/blåsor bildas, inte sent i förloppet när sårskorpa har hunnit bildas. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.

Vectatone hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Tiden för läkning, smärta och påvisbart virus förkortas med upp till ett dygn.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vectatone

Använd inte Vectatone

- om du är allergisk mot penciklovir eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du tidigare har visat överkänslighet mot famciklovir.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vectatone.

- om du är osäker på orsaken till ditt munsår eller om munsåret förvärras eller inte blir bättre.

- om du har nedsatt immunförsvar.

Krämen ska inte användas i eller i närheten av ögonen, på könsorgan eller på slemhinnor (t ex i munnen eller näsan).

Vectatone ska endast användas vid sår på läppar eller runt munnen.

Andra läkemedel och Vectatone

Det är inte sannolikt att effekten av behandlingen kan påverkas om Vectatone kräm och andra läkemedel används samtidigt.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

Amning

Det är inte känt om verksamt ämne går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Vectatone påverkar inte din förmåga att framföra fordon.

Vectatone innehåller hjälpämnen

Vectatone innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Vectatone

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 12 år

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. En del människor märker inte dessa symtom, men Vectatone kräm har effekt även om den stryks på först när knottror/blåsor har börjat bildas.

Bilder för instruktion

1. Tvätta händerna innan och efter att krämen har strukits på.

2. Kläm ut lite kräm på en fingertopp.

3. Krämen smörjs på varannan timme under dagtid i 4 dagar.

Om behandlingstiden sammanfaller med måltid, bör du stryka på krämen efter att du ätit.

Det kan ta ett tag innan krämen verkar. Fortsätt att använda krämen även om såret inte känns bättre på en gång. Använd krämen i 4 dagar om inte läkaren har sagt annorlunda.

Användning för barn och ungdomar

Vectatone kräm ska inte användas till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Vectatone

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. En viss hudirritation kan dock uppstå.

Krämen är inte farlig att svälja även om en viss irritation i munnen kan uppkomma. Ingen särskild behandling är nödvändig.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Reaktioner på det behandlade hudområdet, t ex brännande känsla, smärta eller känsellöshet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Överkänslighet, nässelutslag och allergisk hudinflammation (t ex utslag, klåda, blåsor och svullnad).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Vectatone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25oC. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är penciklovir 10 mg/g (1 %)

- Övriga innehållsämnen är vitt mjukt paraffin, flytande paraffin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, röd och gul järnoxid (E172) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vectatone är en mjuk, beige till ljusbrun kräm.

Förpackningsstorlekar: Tub om 2 g och 5 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare

Omega Pharma International NV

Venecoweg 26

B-9810 Nazareth, Belgium

Medgenix Benelux NV

Vliegveld 21

B-8560 Wevelgem, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-09-17


Recensioner av Vectatone Kräm 1%   
Bli den förste att skriva en recension av Vectatone Kräm 1%!

   Skriv recension

Köp dina billiga Vectatone Kräm 1% hos Netlens.se!
Vectatone Kräm 1%

 Läkemedel 

Slut i lager. Denna produkt kan för tillfället ej beställas och vi har inget säkert besked om när den kommer in igen. Vi ber om ursäkt för besväret.

 

Frakt

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2024 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt