Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

29%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Vectavir används vid behandling av munsår orsakat av Herpes Simplex. Den hämmar virusets förmåga att föröka sig. Tiden för läkning, smärta och påvisbart virus förkortas med upp till ett dygn. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 51000:-/KG

EAN: 07046263997827

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Munsår
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Vectavir

1 % kräm
Penciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Vissa förpackningsstorlekar av detta läkemedel är receptfritt. Vectavir måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD VECTAVIR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER VECTAVIR
3. HUR DU ANVÄNDER VECTAVIR
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VECTAVIR SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD VECTAVIR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vectavir kräm används vid behandling av munsår (herpes labialis) förorsakat av Herpes simplex. Krämen ska smörjas på så snart som möjligt efter symtomdebut, när det börjar ”pirra” i läppen och/eller när knottror/blåsor bildas, inte sent i förloppet när sårskorpa har hunnit bildas.

Vectavir hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Tiden för läkning, smärta och påvisbart virus förkortas med upp till ett dygn.

2. INNAN DU ANVÄNDER VECTAVIR

Använd inte Vectavir

 • om du är allergisk mot penciklovir eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare har visat överkänslighet mot famciklovir.

Var särskilt försiktig med Vectavir

 • om du är osäker på orsaken till ditt munsår eller om munsåret förvärras eller inte blir bättre, kontakta din läkare.

 • om du har nedsatt immunförsvar ska du kontakta din läkare.

 • krämen ska inte användas på slemhinnor (t ex i ögonen, munnen, näsan eller på könsorganen). Använd inte krämen i eller i närheten av ögonen eller på könsorgan.

Vectavir ska endast användas vid sår på läppar eller runt munnen.

Användning av andra läkemedel

Det är inte sannolikt att effekten av behandlingen kan påverkas om Vectavir kräm och andra läkemedel används samtidigt.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

Amning

Det är inte känt om verksamt ämne går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Vectavir påverkar inte din förmåga att framföra fordon.

Viktig information om några innehållsämnen i Vectavir

Vectavir innehåller cetostearylalkohol och propylenglykol som kan ge hudirritation eller lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. HUR DU ANVÄNDER VECTAVIR

Vuxna och barn över 12 år

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t ex klåda och stickande känsla. En del människor märker inte dessa symtom, men Vectavir kräm har effekt även om den stryks på först när knottror/blåsor har börjat bildas.

Bild 1

 1. Tvätta händerna innan och efter att krämen har strukits på.

 2. Kläm ut lite kräm på en fingertopp. För de förpackningar som har engångsapplikatorer kan applikatorn användas istället för fingertoppen.

 3. Krämen smörjs på varannan timme under dagtid i 4 dagar.

Om behandlingstiden sammanfaller med måltid, bör du stryka på krämen efter att du ätit.

Det kan ta ett tag innan krämen verkar. Fortsätt att använda krämen även om såret inte känns bättre på en gång. Använd krämen i 4 dagar om inte läkaren har sagt annorlunda.

Användning för barn

Vectavir kräm ska inte användas till barn under 12 år.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. En viss hudirritation kan dock uppstå.

Krämen är inte farlig att svälja även om en viss irritation i munnen kan uppkomma. Ingen särskild behandling är nödvändig.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanligast förekommande biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är reaktioner på det behandlade hudområdet, t ex brännande känsla, smärta eller känsellöshet.

Biverkningar som har rapporterats och som förekommer hos ett okänt antal användare är överkänslighet, nässelutslag och allergisk hudinflammation (t ex utslag, klåda, blåsor och svullnad).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR VECTAVIR SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 ºC. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är penciklovir 10 mg/g (1 %)

 • Övriga innehållsämnen är vitt mjukt paraffin, flytande paraffin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vectavir är en mjuk, vit kräm.

Förpackningsstorlekar: tub om 2 g och 5 g och i en 2 g pumpdispensator av plast. Även en förpackning med en 2 g tub och 20 engångsapplikatorer finns.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare

Omega Pharma International NV

Venecoweg 26

B-9810 Nazareth, Belgien

Medgenix Benelux NV

Vliegveld 21

B-8560 Wevelgem, Belgien


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-12-17

Recensioner av Vectavir Cream 1% 2g   
Bli den förste att skriva en recension av Vectavir Cream 1% 2g!

   Skriv recension

Köp dina billiga Vectavir Cream 1% 2g hos Netlens.se!
Vectavir Cream 1% 2g

 Läkemedel 

Slut i lager. Denna produkt kan för tillfället ej beställas och vi har inget säkert besked om när den kommer in igen. Vi ber om ursäkt för besväret.

 

Frakt

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2024 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt