Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

30%

Beskrivning
Canesten® kräm är ett receptfritt läkemedel innehållande klotrimazol som verkar på de vanligaste svampar som orsakar fotsvamp. Dessutom bidrar krämen till att den inflammatoriska hudreaktionen går över. Du behandlar genom att stryka på krämen tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen. Tvätta och torka noggrant innan krämen stryks på. Symtomen försvinner ofta redan efter någon dag, men det är viktigt att man inte avbryter behandlingen för tidigt. Kontakta läkare om symtomen inte förbättras efter 4 veckor.

Jämförspris 2950:-/KG

EAN: 7046264275030

Kategorier:

Receptfria läkemedel

Instruktioner
Innan behandlingen startar skall det infekterad hudområdet tvättas och torkas noggrant. Stryk därefter på krämen tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen. Symtomen försvinner ofta redan efter någon dag, men det är viktigt att man inte avbryter behandlingen för tidigt. Fortsätt behandlingen 2 veckor efter att symtom försvunnit.

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Canesten

10 mg/g kräm
klotrimazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Canesten är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
3. Hur du använder Canesten
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Canesten ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Canesten är och vad det används för

Klotrimazol är ett svampdödande medel som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t ex dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.

Canesten 10 mg/g kräm används för behandling av fotsvamp.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

Använd inte Canesten

 • om du är allergisk (överkänslig) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Canesten

Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare om du är mellan 12 – 15 år, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år.

När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet speciellt under den första trimestern och endast enligt läkares ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.

Amning: Canesten ska användas med försiktighet under amning och endast enligt läkares ordination, eftersom det har visats i djurstudier att klotrimazol överförs i mjölk.

Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Canesten innehåller cetostearylalkohol och bensylalkohol

Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Canesten kräm innehåller också 20 mg bensylakohol per gram. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


3. Hur du använder Canesten

Använd alltid Canesten exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hudinfektioner (fotsvamp): Stryk på Canesten 10 mg/g kräm tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen under 2 ‑ 4 veckor, fortsätt med behandlingen hela denna tid även om symtomen försvunnit.

Vid behandling av fötter är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan krämen appliceras.

Cirka ½ cm av krämen är lagom för behandling av ett område som motsvarar en handflata.

Om du använt för stor mängd av Canesten

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)
Hudreaktioner som klåda, utslag, brännande känsla/sveda, irritation eller obehag/smärta.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)
Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Vätskeansamling (ödem), hudrodnad (erytem), blåsor på huden, fjällande hud.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Canesten ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

10 mg/g kräm:

 • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g kräm innehåller 10 mg klotrimazol.

 • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende
Canesten 10 mg/g kräm: vit ogenomskinlig kräm.

Förpackningsstorlekar
Canesten 10 mg/g kräm: 20 g i aluminiumtub.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännandet för försäljning:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel: 08-580 223 00

Tillverkare:
Kern Pharma SL
E-08228 Terrassa (Barcelona)


eller

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-11

Recensioner av Canesten Kräm 1% 20g   
Bli den förste att skriva en recension av Canesten Kräm 1% 20g!

   Skriv recension

Köp dina billiga Canesten Kräm 1% 20g hos Netlens.se!
Canesten Kräm 1% 20g

 Läkemedel 

Ord. pris 115Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
81Kr
81Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2024 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt