Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

28%

Beskrivning
På grund av att många köper febernedsättande läkemedel just nu ber vi dig att inte köpa mer än du behöver. Det hjälper så många som möjligt att få tillgång till detta.

Receptfritt läkemedel. Mot smärta och feber. Bra när det är svårt att ge medicin i munnen och när barn mår illa eller är mycket sjuka. Från 1 år. Högst 2 dagar utan läkarkontakt. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Alvedon 125 mg suppositorium innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Ger smärtlindrande effekt inom 30 minuter. Alvedon 125 mg suppositorium är ett receptfritt läkemedel för barn som väger mellan 10-15 kg, och är ca 1 till 3 år. Det är vikten som styr vilken styrka du ska använda. Små barn kan ha svårt att svälja läkemedel och då är suppositorier ett bra alternativ. Du kan också överväga suppositorier om ditt barn mår illa eller har kräkningar. För in suppositoriet med den trubbiga änden först för att undvika att den glider ut. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än två dygn om inte läkaren förskrivit annat.

Jämförspris 3:10/ST

EAN: 07046261565479

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada.

Kategorier:

Feber hos barn
Receptfria läkemedel

Innehåll
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19800125000064

Instruktioner
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19800125000064

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Alvedon

60 mg suppositorier, 125 mg suppositorier, 250 mg suppositorier, 500 mg suppositorier.
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 • Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alvedon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
3. Hur du använder Alvedon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alvedon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alvedon är och vad det används för

Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Alvedon suppositorier är lämpliga för dem som har svårt att ta tabletter eller oral lösning eller besväras av illamående och kräkningar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

Använd inte Alvedon

 • Om du är överkänslig mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

Varningar och försiktighet

Alvedon innehåller paracetamol. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningen. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare omedelbart om du har tagit för stor dos, även om du mår bra.

Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Alvedon tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.

Tala med läkare innan du använder Alvedon om du:

 • har nedsatt lever- eller njurfunktion.

 • har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.

 • har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas.

 • är undernärd eller underviktig på grund av otillräckligt kostintag eller felaktig kosthållning eller om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning. Detta p.g.a. ökad risk för:

  • leverskada

  • metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Barn under 12 år

Kontakta läkare innan Alvedon används om:

 • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk

 • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Om barnet har feber kontakta läkare om:

 • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer

 • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet

 • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Andra läkemedel och Alvedon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel/naturläkemedel.

 • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin och andra kumariner). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 2 suppositorier Alvedon (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd, för vuxen. Behöver du ta mer kontakta läkare först

 • probenecid (läkemedel mot gikt)

 • vissa läkemedel mot epilepsi:

  fenytoin

  fenobarbital

  karbamazepin

 • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

 • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum

 • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt

 • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

Alvedon med mat, dryck och alkohol

Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Varningar och försiktighet”.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Alvedon användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Alvedon

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Använd alltid lägsta möjliga dos som ger lindring av symtomen, under så kort behandlingstid som möjligt.

Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år):

Suppositorier 500 mg: 1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier (à 500 mg) per dygn. Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

Barn och ungdomar:

Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig).

Suppositorium,

styrka

Kropps-

vikt

Ålder

Antal

supposi-

torier

Hur

ofta?

Maximal

dos/dygn

60 mg

5-10 kg

3 månader- ca 1 år

1

var 4-6 timme

högst 4 suppositorier

125 mg

10-15 kg

ca 1-3 år

1

var 4-6 timme

högst 4 suppositorier

250 mg

15-25 kg

ca 3-7 år

1

var 4-6 timme

högst 4 suppositorier

250 mg

25-40 kg

ca 7-12 år

1-2

var 4-6 timme

högst 8 suppositorier

500 mg

över 40 kg

från ca 12 år

1-2

var 4-6 timme

högst 8 suppositorier

Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

Bruksanvisning

Om suppositorierna mjuknat kan de spolas i kallt vatten innan de tas ut ur folieförpackningen. Suppositorier förs in i ändtarmen med den trubbiga änden först. För inte in suppositoriet längre än just innanför ändtarmsöppningen. Förpackningen öppnas genom att flikarna dras isär, se bild.

Förpackningen

Om du använt för stor mängd av Alvedon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av paracetamol kan ge allvarlig leverskada med risk för dödlig utgång.Det finns risk för leverskada även om man mår bra.

 

För att förhindra leverskada är det viktigt att få medicinsk behandling så tidigt som möjligt. Ju kortare tid som går mellan överdosering och påbörjad behandling med motgift (så få timmar som möjligt), desto större chans är det att leverskada kan förebyggas.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande. Ring eventuellt 112:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion:

  1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  2. svårigheter att svälja

  3. nässelutslag och andningssvårigheter

 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber.

 • Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående, kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar).

 • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning.

 • Njurbiverkningar

 • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist.

 • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

 • Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Rodnad av ändtarmens slemhinna.

Sällsynta (kan förkomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Mindre allvarliga allergiska hudreaktioner, utslag och klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Alvedon ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

Suppositorierna förvaras vid högst 25°C.

Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: paracetamol 60 mg, 125 mg, 250 mg, respektive 500 mg.

Övriga innehållsämnen är: hårdfett.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita suppositorier

Suppositorier 60 mg, 125 mg, 250 mg: stripsförpackning med 10 st suppositorier

Suppositorier 500 mg: stripsförpackning med 10 st suppositorier

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

Tel: 020–10 05 79

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Tillverkare

Farmaclair, Hérouville Saint Clair, Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-01
Recensioner av Alvedon Supp 125mg 10st   
Bli den förste att skriva en recension av Alvedon Supp 125mg 10st!

   Skriv recension

Köp dina billiga Alvedon Supp 125mg 10st hos Netlens.se!
Alvedon Supp 125mg 10st

 Läkemedel 

Ord. pris 93Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
67Kr
67Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2024 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt