Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

28%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Används mot nästäppa vid förkylning och ger en avsvällande effekt inom några minuter. Utan konserveringsmedel. Från 12 år. Kan användas under högst 10 dagar i följd. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 3100:-/L

EAN: 07046264397947

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Snuva & nästäppa
Förkylning och feber
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Otrivin utan konserveringsmedel

1 mg/ml och 0,5 mg/ml nässpray
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Otrivin utan konserveringsmedel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin utan konserveringsmedel
3. Hur du använder Otrivin utan konserveringsmedel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Otrivin utan konserveringsmedel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Otrivin utan konserveringsmedel är och vad det används för

Otrivin är en nässpray med avsvällande effekt. Otrivin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin utan konserveringsmedel

Använd inte Otrivin utan konserveringsmedel

- om du är överkänslig mot xylometazolin eller mot något av de övriga innehållsämnena (anges i avsnitt 6).

- om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

- om du har glaukom med trång kammarvinkel

- om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Otrivin inte lämplig för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du avänder Otrivin.

- om du har högt blodtryck

- om du har hjärt- kärlsjukdomar (t.ex. långt QT-syndrom)

- om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

- om du har diabetes

- om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

- om du har prostataförstoring

- om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna

Använd inte Otrivin utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.

Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.

För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrivin inte användas längre än 10 dagar.

Otrivin skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

Barn och ungdomar

Otrivin 1 mg/ml nässpray skall inte användas av barn under 12 år.

Otrivin 0,5 mg/ml skall inte ges till barn under 1 år.

Andra läkemedel och Otrivin utan konserveringsmedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Otrivin kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Otrivin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrivin inte användas av ammande eller gravida kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Otrivin påverkar inte din förmåga att framföra fordon..


3. Hur du använder Otrivin utan konserveringsmedel

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nässpray 0,5 mg/ml

Barn från 1 till 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.

Varje spraydusch innehåller 0,07 ml lösning.

Nässpray 1 mg/ml

Vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.

Varje spraydusch innehåller 0,14 ml lösning.

Det rekommenderas att dagens sista användning av Otrivin sker just före sänggående. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Otrivin ge nästäppa.

Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

Bruksanvisning:

1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

2. Klipp inte av spetsen. Sprayflaskan är redo att förberedas för användning.

Klipp

3. Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 4 gånger. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlings-perioden. Om sprayen inte levererar under pumpning eller inte har använts på mer än 7 dagar behöver pumpen förberedas igen med samma antal sprayningar som inför före första användningen. Var väldigt försiktig så du inte sprayar i ögonen eller munnen.

Förbered

4. Håll sprayflaskan som på bilden.

Håll

5. Luta försiktigt framåt och för in spetsen i ena näsborren.

6. Spraya samtidigt som du andas in försiktigt genom näsan.

7. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

8. Rengör och torka av spetsen. Plasthatten sätts tillbaka efter användning.

För att undvika att sprida förkylningen skall nässprayen bara användas av en person.

Om du använt för stor mängd av Otrivin utan konserveringsmedel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Otrivin utan konserveringsmedel

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Otrivin och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

• svårighet att andas eller svälja

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

• svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud

Vanliga (mer än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn

Om Otrivin används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.

5. Hur Otrivin utan konserveringsmedel ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml resp. 1,0 mg/ml.

- Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

- Innehållet är fritt från konserveringsmedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Otrivin är en klar lösning som finns i flaskor om 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-21.


Recensioner av Otrivin Utan Konserveringsmedel U Kons 0,1% 10ml   
Bli den förste att skriva en recension av Otrivin Utan Konserveringsmedel U Kons 0,1% 10ml!

   Skriv recension

Köp dina billiga Otrivin Utan Konserveringsmedel U Kons 0,1% 10ml hos Netlens.se!
Otrivin Utan Konserveringsmedel U Kons 0,1% 10ml

 Läkemedel 

Ord. pris 105Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
76Kr
76Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2024 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt