Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Kräm mot munsår på läppar och i ansiktet orsakat av viruset herpes simplex. Börja behanlingen så fort du får symptom. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Zovirax kräm används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus. Zovirax hämmar virusets förmåga att föröka sig, vilket gör att infektionen avstannar och läker ut. Behandling med Zovirax kräm förkortar läkningsprocessen med omkring en halv dag jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.

EAN: 5054563044495

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Munsår
Receptfria läkemedel

Innehåll
SV: Verksamt ämne: 1 g kräm innehåller 50 mg aciklovir. Övriga innehållsämnen: Poloxamer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, dimetikon, natriumlaurilsulfat, propylenglykol och renat vatten.

Instruktioner
Används inte till barn under 12 år utan läkares ordination. Rådgör med läkare före användning av Zovirax kräm under graviditet och amning. Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. Vuxna och barn över 12 år:

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Zovirax

5% kräm

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR ZOVIRAX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER ZOVIRAX
3. HUR DU ANVÄNDER ZOVIRAX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZOVIRAX KRÄM SKA FÖRVARAS

Vad innehåller Zovirax ?

- Det aktiva innehållsämnet är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.

- Övriga innehållsämnen är: Poloxamer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, dimetikon, natriumlaurilsulfat, propylenglykol och renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

Tel: 020-100579

Tillverkare

Glaxo Wellcome Operations

Barnard Castle

Storbritannien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ÄR ZOVIRAX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Zovirax 5 % kräm innehåller den aktiva substansen aciklovir och används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus hos vuxna och ungdomar över 12 år. Zovirax hämmar virusets förmåga att föröka sig, vilket gör att infektionen avstannar och läker ut.

Orsaken till många munsår är ett virus som kallas herpes simplex. Viruset orsakar blåsor eller sår på framför allt läpparna men också andra delar av ansiktet. Munsårsinfektion kan bryta ut när kroppens immunförsvar är nedsatt, t.ex. vid förkylning eller annan infektion. Stress, stark sol, kyla eller menstruation kan också framkalla symtomen.

Behandling med Zovirax kräm förkortar läkningsprocessen med omkring en halv dag jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.

Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER ZOVIRAX

Använd inte Zovirax :

-om du är överkänslig (allergisk) mot aciklovir, valaciklovir, propylenglykol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel.

Var särskilt försiktig med Zovirax :

Tala med läkare innan du använder Zovirax kräm:

 • Om du har nedsatt immunförsvar, t.ex. om du har AIDS eller har genomgått en transplantation

 • Om du är osäker på om du har munsår

 • Om du har allvarliga munsår

  Krämen skall endast användas vid munsår på läpparna eller i ansiktet. Använd inte krämen inuti mun eller näsa eller mot andra hudinfektioner som t.ex. genital herpes.

Krämen skall endast användas vid munsår på läpparna eller i ansiktet. Använd inte krämen inuti mun eller näsa eller mot andra hudinfektioner som t.ex. genital herpes.

Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om det ändå råkar ske, skölj med rikligt med ljummet vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Vid lokal användning av Zovirax tas mycket lite aciklovir upp i kroppen.

Amning

Zovirax påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.

Körförmåga och användning av maskiner:

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Zovirax :

Zovirax kräm innehåller propylenglykol, som kan ge hudirritation och cetylalkohol, som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

3. HUR DU ANVÄNDER ZOVIRAX

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar över 12 år

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. Du kan påbörja behandlingen även om det har bildats blåsor.

Krämen smörjs på det angripna stället 5 gånger dagligen med ca 4 timmars mellanrum. Hela det påverkade området inklusive kanterna på munsåret ska täckas med kräm.

Vanlig behandlingstid är 4 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning.

Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids.

Stryk inte på krämen direkt före måltid, eftersom krämen då lätt kan slickas av.

För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller i ögonen bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det.

Vid dosering med pumpen: Håll fingertoppen helt in mot pumpens öppning för att inte få ut för mycket kräm. Första gången kan det vara nödvändigt att trycka flera gånger på pumpen innan krämen kommer ut.

Användning för barn och ungdomar

Zovirax ska inte användas av barn yngre än 12 år.

Om du använt för mycket Zoviraz kräm

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du oavsiktligt råkat svälja lite kräm eller om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden.

Om du råkat svälja en stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag. kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Zovirax kräm

Stryk på kräm så snart du kommer på det och fortsätt behandlingen som tidigare.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Zovirax kräm och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är en mycket sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

   

Övriga biverkningar:  

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 patient av 100 användare): Brännande, stickande känsla på applikationsstället, mild uttorkning eller flagning av huden. Klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Hudrodnad (erytem). Kontakteksem (kontaktdermatit) på aplikationsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare

eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. HUR ZOVIRAX KRÄM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Förvara krämen vid högst 25°C och i skydd mot kyla.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Denna bipacksedel godkändes senast den

2018-11-23Recensioner av Zovirax Backcard Creme Tube 2g   
Bli den förste att skriva en recension av Zovirax Backcard Creme Tube 2g!

   Skriv recension

Köp dina billiga Zovirax Backcard Creme Tube 2g hos Netlens.se!
Zovirax Backcard Creme Tube 2g
 Läkemedel 

144 Kr  

Finns i centrallager Levtid ca 2-4 arbetsdagar

Antal:

 

Leveranstid
ca 2-4 arbetsdagar

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr.
Varför har ni inte fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

   
   

   Tel: Telefon: 08-618 05 05 |