Välkommen: Logga in | Ny kund
Telefon: 08-618 05 05 | Support
linser på nätet
Favoriter

30%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Används för behandling av blåsor och sår på eller runt läppar och/eller i ansiktet. Från 12år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046260005280

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Munsår
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Anti

5 % kräm
aciklovir

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Anti är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Anti
3. Hur du använder Anti
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Anti ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Anti är och vad det används för

Anti kräm används för behandling av blåsor och sår på eller runt läpparna eller i ansiktet orsakade av herpes simplex virus. Orsaken till många munsår (herpes labialis) är ett virus som kallas herpes simplex. Viruset orsakar blåsor eller sår, framför allt på läpparna men också i andra delar av ansiktet. Virusinfektionen kan bryta ut när kroppens immunförsvar är försämrat, t ex vid förkylning eller annan infektion. Stark sol, stress eller menstruation kan också framkalla symtomen. Anti hämmar virusets förmåga att föröka sig vilket gör att infektionen avstannar och går tillbaka.

Aciklovir som finns i Anti kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Anti

Använd inte Anti

 • om du är allergisk (överkänslig) mot aciklovir eller något av övriga innehållsämnen i krämen (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anti.

 • om du har mycket ökad infektionskänslighet t ex på grund av att du har AIDS eller har genomgått benmärgstransplantation, bör du endast använda Anti på läkares rekommendation.

Anti kräm är endast avsedd att användas på huden. Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om du av misstag får kräm i ögonen, skölj dem noggrant med vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.

Barn

Anti ska ej användas till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Anti

Det finns inga kända interaktioner (hur effekten av ett läkemedel kan påverkas av effekten av ett annat när de används samtidigt) vid användning av Anti tillsammans med andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Vid lokal användning av Anti tas mycket lite aciklovir upp i kroppen.

Anti påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Anti påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Anti innehåller propylenglykol och cetylalkohol.

Detta läkemedel innehåller 150 mg propylenglykol per gram kräm, som kan ge hudirritation. Anti innehåller också cetylalkohol som kan orsaka lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Anti

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Vuxna och barn över 12 år: Behandlingen ska påbörjas så snart de första tecknen på munsår uppkommer, helst inom 4 timmar. Infektionen brukar ge sig till känna genom att det sticker, svider eller kliar på det angripna stället. Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids. Använd gärna en bomullspinne då du lägger på krämen för att undvika att sprida viruset eller att få bakterier i såret.

Anti kräm stryks på det angripna stället 5 gånger per dag med ca 4 timmars mellanrum under 5 dagar. Om du inte ser att Anti ger effekt inom 5 dagar, eller om besvären förvärras, ska du avbryta behandlingen.

Stryk inte på krämen direkt före måltid då krämen lätt kan slickas av. För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller till ögonen, bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det.

Om du använder mera Anti än vad du borde

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. Ingen särskild behandling är nödvändig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Anti orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Domningskänsla på behandlingsstället.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 och mer än 1 av 1000 användare):

Övergående brännande eller stickande känsla på behandlingsstället. Lätt uttorkning eller fjällning av huden. Klåda.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 användare):

Hudrodnad. Kontakteksem på behandlingsstället. Vid känslighetstester är det vanligare med reaktion mot övriga innehållsämnen i krämen snarare än aciklovir.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Omedelbara överkänslighetsreaktioner inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem) och nässelfeber, om detta händer ska du omedelbart sluta ta Anti och kontakta läkare.

Om en svårare hudreaktion skulle uppträda, kan det bero på överkänslighet mot någon av de ingående beståndsdelarna. Du bör då avbryta behandlingen. Om besvären inte går över bör du kontakta läkare. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Anti ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.

 • Övriga innehållsämnen är stearoylmakrogolglycerider, dimetikon, cetylalkohol, lättflytande paraffin, vitt vaselin, propylenglykol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit och blank.

Anti finns i två typer av förpackningar; pumpflaska och aluminiumtub, innehållande 2 gram kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda OTC AB

Box 906

170 09 Solna

Tillverkare

C.P.M. ContractPharma GmbH

Frühlingstraße 7

DE-83620 Feldkirchen-Westerham

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-11-04


Recensioner av Anti Kräm 2g   
Bli den förste att skriva en recension av Anti Kräm 2g!

   Skriv recension

Köp dina billiga Anti Kräm 2g hos Netlens.se!
Anti Kräm 2g

 Läkemedel 

Ord. pris 148Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
104Kr
104Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

   
   

   Tel: Telefon: 08-618 05 05 |