Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

29%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel.Novalucol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Effekten vara i ca 30 minuter. Rekommenderas inte till barn om inte på läkares inrådan. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 0:80/ST

EAN: 07046264782484

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Halsbränna
Mage
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Novalucol

Tuggtabletter
kalcium, magnesium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Novalucol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Novalucol
3. Hur du använder Novalucol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Novalucol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Novalucol är och vad det används för

Novalucol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen blir den irriterad och halsbränna uppstår. Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Redan inom några minuter efter intaget av Novalucol kommer den syrabindande effekten. Novalucol innehåller inte socker.

2. Vad du behöver veta innan du använder Novalucol

Använd inte Novalucol

 • om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har för hög halt kalcium i blodet (hyperkalcemi)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Novalucol.

 • om du har nedsatt njurfunktion

Vid långvariga och/eller svåra besvär ska läkare kontaktas för närmare utredning av orsaken till smärtan.

Långtidsanvändning av höga doser Novalucol kan i mycket sällsynta fall leda till följande symtom: illamående, kräkning, buksmärtor, förstoppning, ökad törst, muskelvärk, trötthet, förvirring. Kontakta din läkare om du upplever en eller flera av nämnda symtom och samtidigt använder Novalucol under längre tid.

Andra läkemedel och Novalucol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Novalucol, t.ex.:

 • järnmedicin. Novalucol och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

 • sköldkörtelhormoner (tyroideahormoner). Novalucol och dessa läkemedel bör tas med minst några timmars mellanrum.

 • tetracyklin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

 • antibiotika av fluorokinolontyp (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller trovafloxacin bör tas med minst 4 timmars mellanrum. Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller moxifloxacin bör tas med ungefär 6 timmars mellanrum. Novalucol och övriga antibiotika av fluorokinolontyp bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

 • ketokonazoltabletter (läkemedel mot svampinfektioner).

 • penicillamin (läkemedel vid inflammation och reumatism).

 • estramustin (läkemedel för behandling av tumörer).

 • diflunisal (läkemedel mot smärta). Novalucol och läkemedel som innehåller diflunisal bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

 • sotalol (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm). Novalucol och läkemedel som innehåller sotalol bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

 • mykofenolatmofetil (läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ).

 • klodronat, risedronat (läkemedel mot benskörhet).

 • gabapentin (läkemedel mot epilepsi).

 • digoxin (läkemedel mot bland annat hjärtsvikt)

 • fosinopril (läkemedel mot högt blodtryck)

 • läkemedel mot malaria.

 • läkemedel mot höga blodfetter (statiner).

 • läkemedel mot HIV-infektion.

 • vitaminer.

 • salicylater.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

Det finns inga kända risker med att använda Novalucol under graviditet.

Novalucol kan användas vid amning eftersom aktiva substanser inte passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Novalucol påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Novalucol innehåller sorbitol

Novalucol innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Novalucol

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1-2 tuggtabletter vid tillfälliga besvär. Tuggtabletterna kan också delas och sväljas.

Endast enligt läkares föreskrift.

Om du har använt för stor mängd av Novalucol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

I höga doser kan magnesium orsaka diarré. Läkemedel som innehåller magnesium-, kalciumsalter eller sorbitol kan i höga doser ge gasbildning.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): För höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Buksmärta.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Novalucol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat motsvarande 180,4 mg kalcium och magnesiumhydroxid motsvarande 43,7 mg magnesium.

 • Övriga innehållsämnen är sötningsmedel (sorbitol 94 mg, mannitol 138 mg och xylitol 163 mg), makrogoler, magnesiumstearat och pepparmintessens (smakämne).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08- 630 19 00

e-post: info@meda.se

Tillverkare

Orion Corporation, Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Åbo

Finland

alternativt

Orion Corporation, Orion Pharma

Oriontie 1

02200 Esbo

Finland


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-11-24


Recensioner av Novalucol Tuggtabl 100st   
Bli den förste att skriva en recension av Novalucol Tuggtabl 100st!

   Skriv recension

Köp dina billiga Novalucol Tuggtabl 100st hos Netlens.se!
Novalucol Tuggtabl 100st

 Läkemedel 

Ord. pris 189Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
135Kr
135Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2023 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt