Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

28%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Ett socker- och glutenfritt volymökande fiberpreparat som normaliserar avföringen. Hjälper både mot trög och lös mage. Från 2 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046260351974

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Förstoppning
Magsjuka & diarré
Mage
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Vi-Siblin S

880 mg/g granulat och granulat i dospåse
ispaghulafröskal

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S
3. Hur du använder Vi-Siblin S
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för

Vi-Siblin S är ett volymökande fiberpreparat (bulkmedel) som normaliserar avföringen och hjälper både mot trög och lös mage. Vi-Siblin S innehåller ett växtslem som binder vatten, och ökar därmed tarminnehållets volym så att tarmfunktionen normaliseras.

Ispaghulafröskal som finns i Vi-Siblin S kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S

Använd inte Vi-Siblin S

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid passagehinder i mag-tarmkanalen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vi-Siblin S:

 • Om du har haft sväljningssvårigheter.

Graviditet och amning

Kan användas.

Körförmåga och användning av maskiner

Vi-Siblin S påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vi-Siblin S innehåller sorbitol och natrium

 • Detta läkemedel innehåller 0,44 g sorbitol per dosmått/dospåse. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

 • Detta läkemedel innehåller 40 mg natriumklorid per dosmått/dospåse, motsvarande 16 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Vi-Siblin S

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingen inleds med en dos per dag. Doseringen ökas sedan gradvis tills magen fungerar tillfredsställande (tar vanligtvis ca 3-7 dagar). Personer med extra känslig mage bör trappa upp långsamt under 1-2 veckor.

Rekommenderad underhållsdos:

Vuxna: 1 dosmått eller 1 dospåse (ca 4 g Vi-Siblin S) 2-3 gånger dagligen.

Barn över 6 år: 1 dosmått eller 1 dospåse 2 gånger dagligen.

Barn 2-6 år: 1/2 dosmått eller 1/2 dospåse 2 gånger dagligen.

Används inte till barn under 2 år utan läkares anvisning. Annan dos enligt läkares föreskrift.

Vi-Siblin S skall intas med ett glas vätska.

Vi-Siblin S kan röras ut i vatten, mjölk, juice eller annan dryck. Vi-Siblin S kan även strös på eller blandas i mat, t.ex. filmjölk gröt eller köttfärssås.

Oavsett hur du tar Vi-Siblin S, drick alltid ett glas vätska samtidigt.

För granulat används bifogat dosmått.

Om du har glömt att använda Vi-Siblin S

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip och ökad gasbildning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner t.ex. hösnuva, hudutslag, snuva och bindhinneinflammation. Dessa reaktioner drabbar framför allt personer som i stor utsträckning arbetar med preparat som innehåller den verksamma substansen i Vi-Siblin S.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Kartong och dospåsar sorteras som pappersförpackningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ispaghulafröskal.

Ett gram dosgranulat innehåller 880 mg ispaghulafröskal.

Övriga innehållsämnen är: sorbitol och natriumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vi-Siblin S granulat: Påse 250 g och 450 g.

Vi-Siblin S granulat i dospåse: 20x4 g, 50x4 g och 100x4 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08- 630 19 00

E-post: info@meda.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-06-25


Recensioner av Vi-siblin S Granulat 450g 880mg/g   
Bli den förste att skriva en recension av Vi-siblin S Granulat 450g 880mg/g!

   Skriv recension

Köp dina billiga Vi-siblin S Granulat 450g 880mg/g hos Netlens.se!
Vi-siblin S Granulat 450g 880mg/g

 Läkemedel 

Ord. pris 315Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
226Kr
226Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

  Viktig info! Netlens nya butik är nu live, klicka här: www.netlens.com

  Copyright 2022 Netlens Scandinavia AB

   

  www.netlens.se | www.netlens.no | www.netlens.fi | www.netlens.dk | www.netlens.ee | www.netlens.lv | www.netlens.lt