Välkommen: Logga in | Ny kund
Telefon: 08-618 05 05 | Support
linser på nätet
Favoriter

29%

Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Halstablett mot lindriga infektioner i mun och svalg vid t ex halsont. Motverkar både bakterier och virus. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Virushämmande & antibakteriell. Smärtlindring på 5 min. Används vid infektioner i munhåla & svalg. Effekt i 2 timmar. Kylande effekt. Från 12 år.

EAN: 07046260265691

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Ont i halsen
Förkylning och feber
Receptfria läkemedel

Innehåll
En sugtablett innehåller: 2,4- diklorbenzylalkohol 1,2 mg och amylmetakresol 0,6 mg. En tablett innehåller: Xylitol, mentol, mintsmak, eukalyptusolja, sackaros, flytande glukos.

Instruktioner
Vuxna och barn från 12 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Strepsils Mint

Sugtabletter
2,4- diklorbenzylalkohol / amylmetakresol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD STREPSILS MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS MINT
3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS MINT
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR STREPSILS MINT SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD STREPSILS MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Strepsils Mint är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Mint har en bakteriehämmande och antiviral effekt.

2,4- diklorobensylalkohol / amylmetakresol som finns i Strepsils Mint kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS MINT

Använd inte Strepsils Mint

 • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varning och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Barn

Strepsils Mint rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Strepsils Mint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Information om Strepsils Mint under graviditet saknas.

Amning

Okänt om Strepsils Mint går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Strepsils Mint har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Strepsils Mint innehåller glukos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Innehåller 1102 mg vattenfri glukos och 1378 mg sackaros per sugtablett. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS MINT

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Barn över 12 år: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 tabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber

Om du har tagit använt för stor mängd av Strepsils Mint

Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Strepsils Mint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Strepsils Mint och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom

 svullnad av ansikte, tunga eller svalg

- svårigheter att svälja

- nässelutslag och andningssvårigheter.

Detta kan vara teckan på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats  hos ett okänt antal användare.

Andra biverkningar som kan förekomma

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR STREPSILS MINT SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substansenna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol.

  En sugtablett innehåller 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg

 • Övriga innehållsämnen är: Levomentol, sackaros, vattenfri glukos, xylitol, eukalyptusolja, smakämnen (spearmint, cool mint sensation).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugtabletterna är genomskinliga och runda med ett S ingraverat på över- och undersida. Sugtabletterna har en karakteristisk doft och smak av menthol.

Förpackningsstorlekar: 10, 12, 16, 24 och 36 sugtabletter i tryckförpackning (PVC/Polyvinylidenklorid/aluminiumfolie).

Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tel: +45 4444 9701

Tillverkare

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Nederländerna

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-04-24Recensioner av Strepsils Mint 24st   
Bli den förste att skriva en recension av Strepsils Mint 24st!

   Skriv recension

Köp dina billiga Strepsils Mint 24st hos Netlens.se!
Strepsils Mint 24st

 Läkemedel 

Ord. pris 133Kr

Finns i lager
Antal
Kr/st
Totalpris
1
94Kr
94Kr

 

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

   
   

   Tel: Telefon: 08-618 05 05 |