Beskrivning
Receptfritt läkemedel. Fludent sugtabletter används förebyggande mot hål i tänderna. Barn under 12 år bör endast använda Fludent sugtabletter på tandläkares rekommendation. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046261172745

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Receptfria läkemedel

--------------------------------------------------
Bipacksedel från FASS

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Fludent Citron

0,25 mg sugtabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Detta läkemedel är receptfritt. Fludent Citron måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD FLUDENT CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON
3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR FLUDENT CITRON SKA FÖRVARAS
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1. VAD FLUDENT CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Fludent Citron innehåller fluor. Fluor i sugtabletten gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna).

Fludent Citron sugtabletter används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos personer med ökad risk för karies, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist.

2. INNAN DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON

Använd inte Fludent Citron

om du är allergisk (överkänslig) mot fluor eller något av övriga innehållsämnen i läkemedlet.

Var särskilt försiktig med Fludent Citron

Barn under 12 år bör endast använda fluor­sug­tabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Inga kända risker vid användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Fludent Citron

Fludent Citron innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER FLUDENT CITRON

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

1 sugtablett 6 gånger dagligen.

Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller vid fluorsköljning ska dosen minskas.

Dosering till barn under 12 år:

Endast enligt tandläkares/läkares eller tandhygienists rekommendation.

Om det är svårt för de minsta barnen att suga på tabletten kan den krossas före intag. Eventuellt kan barnet tugga sugtabletten.

Observera att tandläkaren/läkaren eller tandhygienisten kan ha ordinerat sugtabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Fludent Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanlig (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10 ): Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser – samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tabletter och/eller tuggummi - ge upphov till lätt emaljförändring (emaljfluoros) med obetydliga, vita fläckar på kindtänderna som resultat.

I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter munsköljning med natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Sluta att ta Fludent Citron och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR FLUDENT CITRON SKA FÖRVARAS

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter förkortningen ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersoneln hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Innehållsdeklaration

- den aktiva substansen är fluor.

- övriga innehållsämen är är xylitol (E967), sorbitol (E420), makrogol, talk, povidon, citronarom och magnesiumstearat.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Vit till benvit, rund tablett, märkt ”NaF” på ena sidan och på andra sidan utan märkning.

Plastburk/HDPE med 100, 200, 300, 400 och 540 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2015–04–29

Recensioner av Fludent Citron Sugtab 0,25mg 200 St   
Bli den förste att skriva en recension av Fludent Citron Sugtab 0,25mg 200 St!

   Skriv recension

Köp dina billiga Fludent Citron Sugtab 0,25mg 200 St hos Netlens.se!
Fludent Citron Sugtab 0,25mg 200 St

 Läkemedel 
Antal
Kr/st
Totalpris
1
111Kr
111Kr

 

Leveranstid
ca 2-4 arbetsdagar

Frakt
39Kr. Fraktfritt på beställningar över 600Kr. Eller när du köper en Superdeal!
Varför har ni inte alltid fri frakt?

Returer
Alltid fria returer, oavsett om du bara ångrar dig eller vill reklamera så står vi för returkostnaden.

Våra Betalsätt

 • Klarna
 • PayPal
 • Kort
 • Andra köpte även
   

   
   

   Tel: Telefon: 08-618 05 05 |